جدیدترین اخبار

اخبار 1

کلاس های جبرانی آقای شرعیاتی

کلاس های جبرانی آقای شرعیاتی

  درس حسابرسی دولتی: 

         سه شنبه مورخ 1394/9/17 و 1394/9/24 ساعت 15:30.

سیستم انبارداری:

      چهارشنبه مورخ 1394/10/2   ساعت 15:30.

اصول انعقاد قرارداد:

     چهارشنبه مورخ 1394/9/18 و 1394/9/25  ساعت 15:30

قوانین و مقررات وزارت:

    پنجشنبه مورخ 1394/10/3 ساعت 15:30 .

آدرس ما در سروش

جستجو در سایت

نمایش اوقات شرعی